0741.60.30.40

rezervari@xeniatravel.ro

Contract cu turistul

 

CONTRACT-CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr….. din…….

 

Părţile contractante

Societatea [...], cu sediul în [...], str. [...] nr. [...], num─âr de înregistrare la registrul comer┼úului [...], cod de înregistrare fiscal─â [...], cont bancar [...], deschis la [...], titular─â a Licen┼úei de turism nr. [...], pentru Agen┼úia [denumirea înscris─â pe licen┼ú─â], reprezentat─â prin [...], în calitate de organizator, denumit─â în continuare Agen┼úia, prin mandatar,

S.C BMX Grup Servicii si Consultanta SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Bd.Timisoara, nr.89, Bl.C1.5, et.4, ap.27, cod unic de înregistrare 30295876, titular─â a Licen┼úei de turism nr.6553, pentru Agen┼úia de Turism  XENIA TRAVEL, cu sediul în Bucuresti, str. Bd.Timisoara, nr.89, Bl.C1.5, et.4, ap.27, reprezentat─â prin Bratu XENIA în calitate de administrator, denumit─â în continuare Agen┼úia, , în baza contractului de agen┼úie (mandat de reprezentare) nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., valabil pân─â la data de . . . . . . . . .

    ┼či turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliat─â în . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/c─âr┼úii de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberat─â de . . . . . . . . . . la data de

 

   I. Obiectul contractului

   1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de c─âtre Agen┼úie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihn─â, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract ┼či eliberarea documentelor de plat─â ┼či c─âl─âtorie.

   II. Încheierea contractului

   2.1. Contractul se încheie, dup─â caz, în oricare din urm─âtoarele situa┼úii:

   a) în momentul semn─ârii lui de c─âtre turist sau prin acceptarea condi┼úiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizi┼úionate la distan┼ú─â prin mijloace electronice;

   b) în momentul în care turistul prime┼čte confirmarea scris─â a rezerv─ârii de la Agen┼úie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comand─â. Este responsabilitatea agen┼úiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dac─â rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezerv─âri de servicii, Agen┼úia poate solicita un avans de pân─â la 50% din pre┼úul pachetului sau plata integral─â a contravalorii pachetului, în func┼úie de data la care turistul solicit─â serviciile.

   1. În cazul în care con┼úinutul bonului de comand─â nu difer─â de con┼úinutul confirm─ârii c─âl─âtoriei turistice ┼či confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn─ârii bonului de comand─â, turistul care decide s─â renun┼úe la c─âl─âtoria turistic─â datoreaz─â Agen┼úiei penalit─â┼úi conform cap. VI.

   2. În cazul în care con┼úinutul bonului de comand─â difer─â de con┼úinutul confirm─ârii c─âl─âtoriei turistice primite în scris de la Agen┼úie sau dac─â aceast─â confirmare nu s-a f─âcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn─ârii bonului de comand─â, turistul poate considera c─â voiajul nu a fost rezervat ┼či are dreptul la rambursarea imediat─â a tuturor sumelor deja pl─âtite;

   c) în momentul eliber─ârii documentelor de c─âl─âtorie (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agen┼úiei de turism sau exist─â deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

   2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozi┼úia turistului sub form─â de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agen┼úiei sau alte mijloace de comunicare electronic─â (e- mail, fax etc.), obliga┼úia de informare a turistului este considerat─â îndeplinit─â prin înscrierea acestei informa┼úii în oricare dintre documentele de c─âl─âtorie sau documentele fiscale furnizate de Agen┼úie, nefiind necesar─â încheierea în form─â scris─â a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dac─â prezentul contract prezentat turistului în modalit─â┼úile prev─âzute mai sus con┼úine clauzele prev─âzute la art. 12 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicat─â.

   2.3. Contractul înceteaz─â de drept odat─â cu finalizarea prest─ârii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de c─âl─âtorie.

  

 III. Pretul contractului si modalitati de plata
   3.1. Pretul contractului este de .......... ..si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.
   3.2. Modalitati de plata:
   3.2.1. La incheierea contractului se percepe un avans de minim 30% din pretul stabilit sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice.
   3.2.2. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:
   a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de Agentie in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare;
   b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza: conform scadentei inscrisa pe factura
   3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta al BNR din ziua emiterii facturii + 2% comision de risc valutar.

 

   IV. Drepturile ┼či obliga┼úiile Agen┼úiei

   4.1. Agen┼úia se oblig─â s─â furnizeze turistului un bon de comand─â, numai în situa┼úia solicit─ârii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agen┼úiei de turism ┼či care necesit─â confirmarea rezerv─ârii din partea altor prestatori. În cazul solicit─ârii unor pachete de servicii turistice care se reg─âsesc în oferta proprie a agen┼úiei de turism sau în cazul în care exist─â deja confirmare asupra rezerv─ârii din partea altor prestatori, Agen┼úia poate furniza turistului un bon de comand─â, dac─â consider─â necesar.

   4.2. În cazul modific─ârii uneia dintre prevederile esen┼úiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de c─âl─âtorie, modificarea categoriei unit─â┼úii de cazare, Agen┼úia are obliga┼úia de a informa turistul cu cel pu┼úin 15 zile înainte de data începerii c─âl─âtoriei.

    În cazurile prev─âzute la pct. 4.7 lit. b) ┼či c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului s─â decid─â începerea c─âl─âtoriei.

   4.3. În cazul achizi┼úion─ârii unui pachet de servicii turistice având în componen┼ú─â ┼či asigurarea transportului pe cale aerian─â, transportatorul aerian, f─âr─â a cere acordul agen┼úiei de turism care deruleaz─â programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agen┼úia nu este r─âspunz─âtoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alt─â or─â decât cea înscris─â în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aerian─â este obligat─â s─â asiste turi┼čtii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare ┼či de asisten┼ú─â a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare ┼či anul─ârii sau întârzierii prelungite a zborurilor ┼či de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problem─â privind operarea zborului ┼či ac┼úiunile adiacente acestuia intr─â în competen┼úa ┼či responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager ┼či transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare ┼či ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

   4.4. În situa┼úia achizi┼úion─ârii unui produs de tip croazier─â, linia de croazier─â poate modifica, din motive ce ┼úin de siguran┼úa navig─ârii, num─ârul cabinei ┼či loca┼úia acesteia pe pun┼úi (o punte inferioar─â, una superioar─â, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabin─â de aceea┼či categorie ca cea rezervat─â ini┼úial, caz în care turistul nu va fi desp─âgubit în niciun mod având în vedere c─â este vorba de acela┼či tip de cabin─â ca ┼či cel rezervat.

   4.5. Agen┼úia poate modifica pre┼úul contractului în sensul major─ârii sau mic┼čor─ârii, dup─â caz, ar─âtând totodat─â modul de calcul al major─ârilor sau mic┼čor─ârilor de pre┼ú ale contractului ┼či numai dac─â modificarea are loc ca urmare a varia┼úiilor costurilor de transport, a redeven┼úelor ┼či a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi ┼či aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Pre┼úurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plec─ârii.

   4.6. În cazul în care, dup─â începerea c─âl─âtoriei turistice, o parte important─â din serviciile turistice prev─âzute în contract nu este realizat─â sau Agen┼úia constat─â c─â nu le va putea realiza, aceasta este obligat─â:

   a) s─â ofere turistului alternative corespunz─âtoare în vederea continu─ârii c─âl─âtoriei turistice f─âr─â majorarea pre┼úului, respectiv serviciile turistice oferite s─â fie de aceea┼či calitate ┼či cantitate;

   b) s─â restituie turistului sumele ce reprezint─â diferen┼úa dintre serviciile turistice achitate ┼či cele efectiv prestate în timpul c─âl─âtoriei turistice;

   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz─âtoare sau acesta nu le accept─â din motive întemeiate, s─â asigure f─âr─â costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta ┼či, dup─â caz, desp─âgubirea pentru serviciile neprestate.

   4.7. Agen┼úia este r─âspunz─âtoare pentru buna executare a obliga┼úiilor asumate prin contract, cu excep┼úia urm─âtoarelor cazuri:

   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas─â a obliga┼úiilor asumate prin contract se datoreaz─â turistului;

   b) când neîndeplinirea obliga┼úiilor se datoreaz─â unor cauze de for┼ú─â major─â sau unor împrejur─âri pe care nici Agen┼úia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar f─âr─â a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucr─âri sau repara┼úii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renun┼ú─âri de ultim─â or─â sau a neob┼úinerii vizelor pentru to┼úi participan┼úii. Agen┼úia nu este r─âspunz─âtoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje ┼či a altor împrejur─âri care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

   c) când neîndeplinirea obliga┼úiilor se datoreaz─â unui ter┼ú care nu are leg─âtur─â cu furnizarea serviciilor prev─âzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obliga┼úiilor au un caracter imprevizibil ┼či inevitabil.

   4.8. Agen┼úia are obliga┼úia s─â furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu . . . . . . . . . . zile, dar nu mai pu┼úin de 3 zile, înainte de data plec─ârii, urm─âtoarele informa┼úii:

   a) orarele, locurile escalelor ┼či leg─âturile, precum ┼či, dup─â caz, locul ce urmeaz─â s─â fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ┼či de fax, adresele de e-mail ale reprezentan┼úei locale a organizatorului ┼či/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un num─âr de apel de urgen┼ú─â care s─â îi permit─â contactarea organizatorului ┼či/sau a detailistului;

   c) pentru c─âl─âtoriile minorilor neînso┼úi┼úi de p─ârin┼úi, informa┼úii care s─â permit─â p─ârin┼úilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul caz─ârii copilului;

   d) obliga┼úiile turistului prev─âzute la pct. 5.10, 5.11 ┼či 5.13.

   4.9. Agen┼úia parte în contract este obligat─â s─â acorde prompt asisten┼ú─â turistului aflat în dificultate, în cazul situa┼úiilor de for┼ú─â major─â sau al unui eveniment pe care nici agen┼úia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

   V. Drepturile ┼či obliga┼úiile turistului

   5.1. În cazul în care turistul nu poate s─â participe la c─âl─âtoria turistic─â independent de motivele care stau la baza imposibilit─â┼úii de participare, acesta poate s─â cesioneze contractul unei ter┼úe persoane care îndepline┼čte toate condi┼úiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga┼úia de a anun┼úa în scris Agen┼úia cu cel pu┼úin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la c─âl─âtoria turistic─â contractat─â (cedentul), ter┼úa persoan─â (cesionarul) ┼či agen┼úia de turism (debitor cedat) urmeaz─â a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate ┼či cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, dup─â caz, fie cedentului, fie cesionarului, ┼či niciodat─â agen┼úiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedeaz─â pachetul s─âu de servicii, precum ┼či cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pre┼úului c─âl─âtoriei ┼či a eventualelor costuri suplimentare ap─ârute cu ocazia acestei ced─âri.

   5.2. În cazul sejururilor de odihn─â ┼či/sau de tratament cu locul de desf─â┼čurare în România, turistul are obliga┼úia s─â respecte urm─âtorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regul─â, la ora 18,00 a zilei de intrare ┼či se termin─â, de regul─â, la ora . . . . . . . . . . a zilei de ie┼čire înscrise pe documentele de c─âl─âtorie (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa┼úiilor de cazare pân─â cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiv─â a turistului.

   5.3. În cazul în care pre┼úurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele major─ârii, turistul poate rezilia/denun┼úa unilateral contractul f─âr─â nicio obliga┼úie fa┼ú─â de Agen┼úie, acesta având dreptul la rambursarea imediat─â de c─âtre Agen┼úie a sumelor pl─âtite, inclusiv comisionul.

   5.4. Turistul este obligat s─â comunice Agen┼úiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea în┼čtiin┼ú─ârii prev─âzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esen┼úiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea c─âl─âtoriei, iar în cazul în care se aplic─â clauzele prev─âzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) ┼či c), hot─ârârea sa de a opta pentru:

   a) rezilierea/denun┼úarea unilateral─â a contractului f─âr─â plata penalit─â┼úilor; sau

   b) acceptarea noilor condi┼úii ale contractului.

   5.5. În cazul în care turistul decide s─â participe la c─âl─âtoria asupra c─âreia s-au operat modific─âri în condi┼úiile cap. IV pct. 4.2 se consider─â c─â toate modific─ârile au fost acceptate ┼či turistul nu poate solicita desp─âgubiri ulterioare datorate modific─ârilor de acest tip.

   5.6. În cazul în care turistul reziliaz─â/denun┼ú─â unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agen┼úia anuleaz─â c─âl─âtoria turistic─â înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) s─â accepte la acela┼či pre┼ú un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent─â sau superioar─â, propus de Agen┼úie;

   b) s─â accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioar─â propus de Agen┼úie, cu rambursarea imediat─â a diferen┼úei de pre┼ú, în sensul ramburs─ârii diferen┼úei de pre┼ú dintre cele dou─â pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

   c) s─â i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

   5.7. În toate cazurile men┼úionate la pct. 5.6, turistul are dreptul s─â solicite Agen┼úiei ┼či o desp─âgubire, al c─ârei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al p─âr┼úilor sau în baza unei hot─ârâri a instan┼úei de judecat─â, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului ini┼úial, cu excep┼úia cazurilor în care:

   a) anularea s-a f─âcut datorit─â nerealiz─ârii num─ârului minim de persoane men┼úionat în contract, iar Agen┼úia a informat în scris turistul cu cel pu┼úin 15 zile calendaristice premerg─âtoare datei plec─ârii;

   b) anularea s-a datorat unui caz de for┼ú─â major─â (circumstan┼úe imprevizibile, independente de voin┼úa celui care le invoc─â ┼či ale c─âror consecin┼úe nu au putut fi evitate în ciuda oric─âror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezerv─ârile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unit─â┼úii de cazare) sau unor cauze dintre cele prev─âzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);

   c) anularea s-a f─âcut din vina turistului.

   5.8. Turistul are dreptul s─â rezilieze/denun┼úe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denun┼úarea unilateral─â îi este imputabil─â este obligat sa desp─âgubeasc─â Agen┼úia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excep┼úia cazurilor de for┼ú─â major─â definite conform legii. Desp─âgubirea se poate ridica la maximul pre┼úului pachetului de servicii turistice contractat.

   5.9. În cazul în care turistul alege s─â se mute la un alt hotel decât cel contractat ini┼úial ┼či achitat, responsabilitatea financiar─â a renun┼ú─ârii îi apar┼úine. Agen┼úia va rezolva cerin┼úele turistului în limita posibilit─â┼úilor, eventualele diferen┼úe de pre┼ú urmând a fi suportate de c─âtre turist.

    Dac─â turistul solicit─â nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric─ârora dintre servicii, aceasta echivaleaz─â cu rezilierea/denun┼úarea unilateral─â a contractului, cu aplicarea penalit─â┼úilor prev─âzute la cap. VI la momentul respectiv ┼či încheierea unui nou contract.

   5.10. Turistul este obligat s─â achite la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere taxa de sta┼úiune, taxa de salubritate, precum ┼či alte taxe locale, f─âr─â a putea pretinde desp─âgubiri sau returnarea sumelor de la Agen┼úie.

   5.11. Turistul este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere actele sale de identitate, precum ┼či documentul de c─âl─âtorie eliberat de Agen┼úie (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau de tratament etc.), în vederea acord─ârii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiaz─â de bilete de odihn─â ┼či tratament, este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ┼či dovada pl─â┼úii contribu┼úiilor pentru asigur─âri sociale, la zi.

   5.12. Turistul ia la cuno┼čtin┼ú─â c─â serviciile pe care le achizi┼úioneaz─â f─âr─â ca acestea s─â fac─â parte din contractul cu agen┼úia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legisla┼úia ┼ú─ârii de destina┼úie, iar agen┼úia de turism nu are nicio responsabilitate asupra presta┼úiilor în cauz─â.

   5.13. Dac─â pentru efectuarea c─âl─âtoriei este necesar─â îndeplinirea de c─âtre turist a unor formalit─â┼úi suplimentare (de exemplu, c─âl─âtoria împreun─â cu minori, situa┼úia în care numele turistului este schimbat ca urmare a c─âs─âtoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obliga┼úia de a îndeplini toate cerin┼úele legale. Pentru o informare optim─â, Agen┼úia recomand─â ┼či consultarea site-ului Poli┼úiei de Frontier─â. În cazul în care turistul nu î┼či respect─â obliga┼úia de a se informa cu privire la formalit─â┼úile suplimentare necesare în vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei care nu sunt în sarcina Agen┼úiei (de exemplu, în cazul c─âl─âtoriei cu minori, împuternicire din partea p─ârintelui sau reprezentantului legal ce nu îl înso┼úe┼čte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativ─â), Agen┼úia este exonerat─â de orice r─âspundere în cazul imposibilit─â┼úii efectu─ârii c─âl─âtoriei.

   5.14. Agen┼úia de turism recomand─â turi┼čtilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

   5.15. În cazul în care o singur─â persoan─â angajeaz─â servicii pentru un num─âr mai mare de turi┼čti, condi┼úiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

   5.16. Turistul este obligat s─â foloseasc─â mijloacele de transport, camera de hotel ┼či bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar ┼či potrivit destina┼úiei lor. Agen┼úia nu se face vinovat─â de eventualele pagube produse sau v─ât─âm─âri suferite de turist ca urmare a nerespect─ârii acestui alineat.

   5.17. Turistul are obliga┼úia s─â respecte locul, data ┼či ora plec─ârii atât la dus, cât ┼či la întors, precum ┼či locurile, datele ┼či orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile ┼či daunele produse ca urmare a nerespect─ârii de c─âtre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire ┼či orarele vor fi suportate de c─âtre acesta.

   5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaz─â pachetul de servicii turistice refuz─â s─â se mai întoarc─â în România ┼či autorit─â┼úile din ┼úara respectiv─â fac cheltuieli de orice natur─â cu acesta, turistul respectiv are obliga┼úia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   VI. Renun┼ú─âri, penaliz─âri, desp─âgubiri

 6.1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
   6.1.1. In cazul serviciilor turistice externe, penalizarile sunt de:
   a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
   b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de 29-20 zile calendaristice inainte de data plecarii;
   c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 20 zile calendaristice inainte de plecare sau prin neprezentarea la program;
   d) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking, Black Friday, Oferte Speciale, Last Minute, etc.), indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
   6.1.2. In cazul serviciilor turistice interne, penalizarile sunt de:
   a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 20 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
   b) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 19 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
   c) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking, Black Friday, Oferte Speciale, Last Minute,  etc.), indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.

   6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agen┼úia ┼či a achitat un avans nu se prezint─â în termenul specificat în bonul de comand─â sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plat─â, contractul se consider─â reziliat de drept, iar Agen┼úia are dreptul de a anula rezerv─ârile efectuate în beneficiul turistului cu re┼úinerea penaliz─ârilor prev─âzute la pct. 6.1.

   6.3. Pentru biletele de odihn─â ┼či/sau de tratament cump─ârate prin organiza┼úii sindicale, Agen┼úia va face restituiri numai în baza cererilor de renun┼úare contrasemnate ┼či ┼čtampilate de reprezentantul organiza┼úiei sindicale.

   6.4. În cazul în care o ambasad─â refuz─â s─â acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re┼úine toate taxele datorate de Agen┼úie prestatorilor direc┼úi, precum ┼či cheltuielile de operare proprii acesteia.

   6.5. Penaliz─ârile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplic─â ┼či în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destina┼úie, dac─â nu poate pleca în c─âl─âtorie pentru c─â documentele personale necesare în vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a p─âr─âsi teritoriului ┼ú─ârii, din alte motive ce ┼úin de persoana acestuia.

   6.6. Turistul trebuie s─â depun─â în scris cererea de renun┼úare la pachetul de servicii turistice la Agen┼úia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renun┼úare nu este luat─â în considerare.

   6.7. Agen┼úia va acorda desp─âgubiri în func┼úie de gradul de nerespectare a obliga┼úiilor din contract.

   6.8. Agen┼úia nu r─âspunde în situa┼úii de grev─â, conflicte politice ┼či de r─âzboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou interna┼úional, precum ┼či în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de r─âspundere. Toate aceste situa┼úii care nu sunt imputabile niciunei p─âr┼úi se consider─â situa┼úii de for┼ú─â major─â ┼či exonereaz─â de r─âspundere Agen┼úia.

   6.9. Toate sumele men┼úionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 ┼či 6.5 se vor re┼úine de c─âtre Agen┼úie din avansul sau pre┼úul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, f─âr─â a fi necesar─â interven┼úia instan┼úelor de judecat─â.

   VII. Reclama┼úii

   7.1. În cazul în care turistul este nemul┼úumit de serviciile turistice primite, acesta are obliga┼úia de a întocmi o sesizare în scris la fa┼úa locului, clar ┼či explicit, cu privire la deficien┼úele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agen┼úiei, cât ┼či prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentan┼úilor locali ai turoperatorului).

    Datele de contact ale Agen┼úiei:

    Telefon: 031.4368433; 0741603040

    Fax: 0314368433

    E-mail: office@xeniatravel.ro

   7.2. Atât Agen┼úia, cât ┼či prestatorul de servicii turistice vor ac┼úiona imediat pentru solu┼úionarea sesiz─ârii. În cazul în care sesizarea nu este solu┼úionat─â sau este solu┼úionat─â par┼úial, turistul va depune la sediul Agen┼úiei o reclama┼úie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea c─âl─âtoriei, Agen┼úia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, s─â comunice turistului desp─âgubirile care i se cuvin, dup─â caz.

   VIII. Asigur─âri

   8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ┼či/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilit─â┼úii sau falimentului Agen┼úiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG – VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,din localitatea Bucuresti, Str. Aleea Alexandru nr.51, sector 1, telefon 021.4057420, fax 021.3114490. Polita valabila de asigurare este afisata pe pagina web a agentiei de turism www.xeniatravel.ro

   8.2. Condi┼úiile în care turistul va fi desp─âgubit de c─âtre societatea de asigurare sunt:

   8.2.1. În cazul în care Agen┼úia nu efectueaz─â repatrierea turistului, acesta are obliga┼úia de a anun┼úa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceast─â situa┼úie societatea de asigurare nu are obliga┼úia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dup─â întoarcerea turistului în România, în condi┼úiile poli┼úei de asigurare încheiate între Agen┼úie ┼či societatea de asigurare.

   8.2.2. În cazul în care turistul solicit─â Agen┼úiei contravaloarea sumelor achitate ┼či/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie s─â trimit─â documentele justificative c─âtre Agen┼úie prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire. Turistul are obliga┼úia s─â p─âstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agen┼úiei rambursarea sumelor achitate ┼či/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derul─ârii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

   8.2.3. Turistul are obliga┼úia de a notifica societ─â┼úii de asigurare, prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire, în leg─âtur─â cu solicitarea adresat─â Agen┼úiei privind rambursarea sumelor achitate ┼či/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirm─ârii de primire prev─âzute la pct. 8.2.2.

   8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirm─ârii de primire a documentelor justificative de c─âtre Agen┼úie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

   8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obliga┼úia de a transmite societ─â┼úii de asigurare, prin scrisoare recomandat─â cu confirmare de primire, cererea de desp─âgubire înso┼úit─â de documentele justificative.

   8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

   a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

   b) confirm─ârile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 ┼či 8.2.5;

   c) fotocopiile de pe documentele de plat─â a avansului (chitan┼úe, ordine de plat─â etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

   d) fotocopiile de pe documentele de transport ┼či cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul s─â solicite turistului ┼či alte documente justificative.

   8.2.7. Desp─âgubirea nu poate dep─â┼či suma achitat─â de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice ┼či nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

   8.2.8. Desp─âgubirea va fi pl─âtit─â în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de c─âtre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

   8.2.9. În cazul în care, dup─â plata desp─âgubirii, Agen┼úia pl─âte┼čte debitul c─âtre turist, acesta are obliga┼úia de a restitui asiguratorului desp─âgubirea primit─â, în termen de 5 (cinci) zile lucr─âtoare de la data primirii de la Agen┼úie a sumelor reprezentând debitul.

   8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care s─â acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asisten┼ú─â care s─â acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boal─â sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destina┼úie ori a unei asigur─âri storno sau altor tipuri de asigur─âri de c─âl─âtorie. Agen┼úia recomand─â încheierea unei asigur─âri storno pentru acoperirea eventualelor penalit─â┼úi de anulare. Turistul se poate informa în agen┼úii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiat─â în agen┼úia de turism de unde acesta a achizi┼úionat pachetul de servicii turistice, dac─â Agen┼úia ofer─â acest tip de serviciu.

   8.3. Agen┼úia nu se face vinovat─â de eventuala nerespectare a obliga┼úiilor stipulate în poli┼úele de asigurare contractate prin intermediul Agen┼úiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist ┼či asigurator.

   IX. Documentele contractului se constituie ca anex─â la acesta ┼či sunt urm─âtoarele:

   a) voucherul, biletul de odihn─â/tratament, biletul de excursie, bonul de comand─â, dup─â caz;

   b) programul turistic, în cazul ac┼úiunilor turistice;

   c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agen┼úiei puse la dispozi┼úia turistului, în format tip─ârit sau pe suport electronic.

  

 X. Dispozi┼úii finale

   10.1. Prezentul contract a fost încheiat în dou─â exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract ┼či cu respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 107/1999, republicat─â.

   10.3. Toate unit─â┼úile de cazare, precum ┼či mijloacele de transport sunt clasificate de c─âtre organismele abilitate ale ┼ú─ârilor de destina┼úie, conform procedurilor interne ┼či normativelor locale, acolo unde acestea exist─â, care difer─â de la o ┼úar─â la alta ┼či de la un tip de destina┼úie la altul.

   10.4. Turistul declar─â c─â Agen┼úia de turism l-a informat complet cu privire la condi┼úiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr. 107/1999, republicat─â. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizi┼úionate la distan┼ú─â prin mijloace electronice, turistul î┼či exprim─â acordul ┼či luarea la cuno┼čtin┼ú─â cu privire la condi┼úiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agen┼úiei de turism.

   10.5. Litigiile ap─ârute între p─âr┼úi se rezolv─â pe cale amiabil─â, în caz contrar p─âr┼úile în┼úeleg s─â se adreseze instan┼úelor de judecat─â competente.

   10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


 
Agen┼úia,                                                                                                             Turist,
XENIA TRAVEL                                                                                                  Numele si Prenumele
Reprezentant
Xenia Bratu   

Copyright 2012.
Toate Drepturile rezervate